Micro-xarxes elèctriques

TTA ha estat pionera en l'execució de microxarxes basades en energies renovables (100% o híbrides amb altres fonts no renovables) i eficiència energètica, tant a nivell de concepte, disseny i enginyeria com de promoció, divulgació i formació. A l'avantguarda, TTA va ser clau a iimpulsar els primers projectes de mircoxarxes a Espanya des de començaments dels 90, als quals van seguir des de llavors projectes a Amèrica Llatina, Àfrica i la Mediterrània. Trama TecnoAmbiental és reconeguda com una referència en el sector.

TTA és membre actiu en diverses organitzacions i comitès tecnològics europeus i internacionals. Entre d'altres, ha participat a les reunions d'Experts de l’IEAdel "Task 3 : Use of photovoltaic power systems in stand-alone and island applications (L'ús de sistemes d'energia fotovoltaica en aplicacions independents i insulars)" i "Task 11: PV Hybrid Systems within Mini-grids (Sistemes híbrids fotovoltaics dins minirredes) "del programa PVPs de l'AIE (Agència Internacional de l'Energia) i al Comitè Científic de les Conferències" European PV Hybrid and Mini-grids "(Sistemes fotovoltaics híbrids i Minixarxes).


Solucions:


GENERACIÓ DISTRIBUÏDA amb energies renovables

ON-GRID (Micro-centrals amb energies renovables connectades a xarxa)
 • Smart-grid i funcionament en illa
OFF-GRID (Micro-centrals amb energies renovables autònomes)
 • Microxarxdes en llocs aïllats
- Planificació i disseny
- Generació
- Conversió | Emmagatzematge | Consum
- Control | Gestió | Mesura

PROJECTES

Disseny, subministrament , installació, operació & gestió de micro-xarxes per la electrificació de comunitats seleccionades en illes del Llac Volta a Ghana

Ghana

GEDAP | Ghana Ministry of Power / Word Bank
2014 - 2018

El projecte, claus en mà, ha inclòs el disseny, enginyeria, subministrament, construcció, instal•lació, operació i administració claus en mà. Ha estat el primer de la seva classe a Ghana a promoure mini-xarxes elèctriques basades en energies renovables a exercir un paper clau en la transició de Ghana cap a una economia baixa en carboni al mateix temps que l'electrificació de zones rurals. TTA ha executat cinc mini-xarxes a quatre comunitats de les illes del Llac Volta, per a proporcionar accés a l'electricitat de forma moderna i la millora de les activitats econòmiques per a una població total de prop de 3.500 habitants. Amb la generació fotovoltaica del 100% i grups electrògens dièsel com un sistema de seguretat i de suport així com amb generació eólica en una d’elles, les 5 mini-xarxes van entrar en funcionament al segon trimestre de 2016 i els serveis d'operació i manteniment es faran per TTA durant dos anys fins al 2018.

Els serveis inclouen els estudis detallats de la demanda eléctrica del usuaris així com la disposició a pagar per al servei elèctric, dades necessàries per dissenyar amb precisió les plantes elèctriques, incloent-hi la capacitat addicional per augmentar la demanda a curt termini i la disponibilitat d’espai addicional per a una futura ampliació a llarg termini. D'altra banda, s’ha dissenyat un esquema de negoci per assegurar la seva sostenibilitat. Per als usuaris / clients, s'han inclòs com a part del projecte una instal•lació bàsica de electricitat d'alta eficiència i el mesurament i. gestió de la càrrega assegurada pel concepte d'EDA (Energia Diària Assegurada), controlat per un dispensador d'Electricitat. El personal local i els usuaris han estat formats i són actius en la cura i la supervisió dels equips, seguint els protocols i la programació de les accions d'operació i manteniment.

Construcció i posada en servei de mini xarxes solar FV claus en mà al Txad

Chad

UNIDO | United Nations Industrial Development Services
2013 - 2016

Aquest projecte era part del programa "Promoció de mini-xarxes basades en energies renovables per a l'electrificació rural i usos productius" promogut per la ONUDI i el Ministeri de Petroli i Energia de Txad. Un dels objectius era reduir les barreres institucionals, tècniques i financeres que impedeixen que el mercat de l'energia renovable creixi al Txad. També per demostrar i desenvolupar unes condicions favorables per al seu desplegament, així com millorar l'accés al servei elèctric modern a través d’un model de micro-xarxa sostenible i replicable.

TTA ha executat claus en mà 3 microxarxes híbrides solar d'entre 40 a 50 kWp, una a un petit poble aïllat i 2 més en poblacions de mida mitjana, així com serveis d'operació i manteniment durant 18 mesos després de la posada en funcionament. El projecte ha inclòs els estudis de camp per avaluar -ne la viabilitat tècnica i socioeconòmica per donar prioritat als usuaris finals, amb l'objectiu d'optimitzar l'impacte en el desenvolupament de les comunitats, així com, per garantir la màxima penetració del servei d'electricitat d'alta qualitat. També s’han establert els models operatius i de gestió i règim de tarifes per a la seva sostenibilitat econòmica; activitats de formació i creació de capacitats centrades en els usuaris locals i el personal tècnic i administratiu al llarg del projecte.

Foment del Desenvolupament Rural a Comunitats d'Esmeraldas FOMDERES II '' Projecte Pilot d'Infraestructura d'electrificació rural i aigua a la Comunitat de Las Balsas ''

Ecuador

SEBA | Servicios Energéticos Básicos Autónomos
2011 - 2012

La comunitat de Las Balsas s'ubica dins de la Reserva Ecològica Mache Chindul (REMACH). Aquesta Reserva Ecològica, és una de les 33 àrees protegides de l'Equador i conserva un dels darrers romanents de bosc humit i sec tropical de la costa equatoriana i del Món.
Al juny de 2011, i seguint les lliçons apreses per TTA en el projecte de les Comunitats de YE del 5º Piso, FOMDERES I (2005-07), es va'iniciar el projecte FOMDERES II a la comunitat de Las Balsas.

El projecte va consistir en la implantació d' una microxarxa de generació solar híbrida (MGS) i diverses plantes solars fotovoltaiques disperses, una infraestructura bàsica d'aigua potable i l’ordenació d'usos urbanístics. La Solució tècnica adoptada va permetre l'electrificació per a usos domèstics i productius, per Les seves característiques equivalents a la del subministrament convencional. El model institucional i tarifari permet assegurar la sostenibilitat a llarg termini del servei.

La planta d'energia fotovoltaica està integrada en un nou edifici de «La Casa de la Luz», dissenyat com a edifici d'usos múltiples per diverses activitats a la comunitat. A més, es va desenvolupar un programa de capacitació durant tot el projecte per als usuaris, els nens i els operadors tècnics (per a l'operació i el manteniment bàsic) i les persones administratives implicades en la recaptació i control de les tarifes.

Accés a l’electricitat sostenible per a comunitats rurals de l’illa de Santo Antâo mitjançant microxarxes fotovoltaiques híbrides - Projecte SESAMER

Cabo Verde

EuropeAid – Comisión Europea
2008 - 2012

Monte Trigo és un petit llogaret de 60 famílies, amb una població de 600 persones a l’illa de Santo Antâo, a l’arxipèlag de Cap Verd. Només s’hi pot arribar amb vaixell des del poble proper de Tarrafal. La comunitat se sustenta de la pesca i en depèn, però per la falta de congeladors i gel no està desenvolupada com el poble voldria.

El projecte SESAMER, finançat en el marc del programa ACP-EU Energy Facility i fet en consorci amb socis locals i internacionals, va consistir en l’electrificació de la població per mitjà d’una microxarxa multiusuari amb generació 100% fotovoltaica (MGS). El grup electrogen existent funcionarà ara només com a suport (“back-up”).

Aquesta microxarxa subministra un servei elèctric de 24 h/dia amb una qualitat comparable a la d’una xarxa de distribució tradicional (230 V, 50 Hz) i respon a les necessitats bàsiques d’il•luminació, comunicacions i altres serveis útils a la comunitat com l’enllumenat públic i allò que és bàsic en la producció de gel.

La instal•lació fotovoltaica està col•locada sobre una pèrgola construïda amb fusta tractada, instal•lada al pati de l’escola. Es va triar aquesta solució per poder oferir alhora un espai recreatiu i de joc ombrejat als alumnes i a la població. La fusta utilitzada garanteix una durada més llarga en un entorn marí, altament corrosiu, i al mateix temps és de fàcil reutilització o reciclatge al final de la seva vida útil.

 El sistema es basa en un generador fotovoltaic de 27,3 kWp. S’hi utilitzà una configuració DC-bus amb dues bateries independents en paral•lel i una capacitat total de 370 kWh. El sistema està controlat per un protocol de supervisió que gestiona els reguladores MPPT de càrrega i dos inversors de 8 kW cadascun, que, gràcies a la intel•ligència del supervisor controlador, poden ser connectats en cas de descàrrega desequilibrada de les dues bateries.

Una xarxa de distribució de prop de 800 m connecta els usuaris, és a dir, habitatges, una escola, una guarderia, un centre de salut, un centre de comunicació per a la recepció d’un senyal televisiu digital i un centre de producció de gel.

TTA, líder tècnic del projecte, va ser responsable de dur a terme totes les activitats, des dels estudis preliminars i el disseny fins a la posada en marxa i la posada en servei del sistema, que va tenir efecte el mes de febrer del 2012. TTA també va donar suport en la fase d’implementació del model de servei, del reglament de l’operador i de l’estudi de tarifes d’acord amb la voluntat de pagament dels futurs usuaris.

Els serveis de TTA abastaven:

 • Estudi de la demanda.
 • Disseny tècnic de les instal•lacions i xarxa de distribució.
 • Elaboració de plecs dels materials i procés de licitacions internacionals.
 • Supervisió de la implementació i instal•lació del sistema FV.
 • Posada en marxa i posada en servei.
 • Creació de l’operador per als serveis energètics.
 • Estudi de tarifes.
 • Capacitació del personal tècnic i administratiu.
 • Sensibilització i formació dels usuaris finals.
 • Responsabilitat de la difusió.

En conseqüència, els objectius del projecte que es van assolir són:

 • Millora de l’accés a l’electricitat 24 hores el dia per als pescadors rurals de l’illa de Santo Antâo assegurant la sostenibilitat mediambiental a través de la generació d’electricitat amb energies renovables i la reducció del subministrament del combustible importat per als generadors de potència existents.
 • Desenvolupament d’esquemes operacionals de replicabilitat amb el suport de socis públics i privats (propietat pública i operació i manteniment privats) per assolir, a llarg termini, la sostenibilitat mitjançant tarifes adaptades.
 • Millorar el desenvolupament social i econòmic de la comunitat objectiu del projecte a través del subministrament de serveis energètics assequibles per a la conservació del peix i per a la il•luminació.

Es destaca el valor agregat aportat per TTA a fi de respondre als reptes en projectes d’aquesta mena. TTA ha desenvolupat equips de regulació, supervisió i control per a aquestes microxarxes, que permeten donar solucions específiques i “fetes a mida” de les necessitats i les característiques de cada cas.

Aquest projecte a Monte Trigo va ser dissenyat i implementat comptant amb una solució modular, basada en estratègies pròpies de gestió de la generació, de control de la càrrega i descàrrega de les bateries, de la supervisió i control de la demanda, que posa en aplicació aquests equips (utilitzats ja en altres projectes en servei).

Pot consultar-se informació addicional i sobre les característiques d’aquests sistemes ja desenvolupats sota la pestanya de Desenvolupament tecnològic - R+D.

CRESMED - Cost eficient i esquemes d’electrificació rural fiable per als països del sud de la Mediterrània basant-se en microxarxes de generació solar híbrida multiusuari (Espanya / França / Alemanya / Itàlia / Marroc / Algèria / Jordània / Líban)

Jordan

Programa FP6 de la Comisión Europea – Proyecto STREP
2006 - 2009


L’electrificació rural als països de la Mediterrània Sud, la majoria duta a terme amb equips solars individuals, ofereixen únicament servei a un nombre limitat d’aparells (llums). Aquest servei d’instal•lacions petites es considera que no és suficient per a l’estimulació de noves activitats econòmiques en àrees rurals. Els generadors, també utilitzats, donen més potència elèctrica, però també tenen més costos de manteniment i poca disponibilitat de combustible, i la majoria ofereix només un servei limitat d’energia de 6 a 14 hores per dia. La solució per a aquesta problemàtica és la utilització de sistemes híbrids mitjançant energies renovables i combustible fòssil, i oferir un servei d’energia a la comunitat rural mitjançant MGS (microxarxes amb generació solar híbrida) que ofereix un servei de 24 hores per dia. A Europa ja s’han provat aquest tipus d’instal•lacions per a electrificació rural, però encara han d’adaptar-se als diferents contextos socials, econòmics i mediambientals dels països de la Mediterrània Sud.

Els principals objectius estratègics del projecte van ser:

 • Electricitat amb energies renovables produïda per mitjà de MGS combinant energia solar i altres recursos energètics disponibles localment en microxarxes locals.
 • Eines de gestió per operar racionalment un gran nombre de MGS en una regió, per satèl•lit i altres tecnologies de la comunicació.
TTA hi subministrà els serveis següents:

 • Coordinació completa del projecte.
 • Elaboració de l’esquema organitzatiu i disseny de l’estructura d’operació, i manteniment i esquema tarifari.
 • Marc legal i institucional, esquema tarifari.
 • Adaptació de la tecnologia i millora del sistema existent de producció d’energia.
 • Coresponsabilitat en la implementació del projecte pilot i proves de camp.

Palestine: Projecte pilot d’electrificació rural amb Microxarxes de Generació Solar Híbrida (MGS) a la comunitat d’Emnazeil

West Bank

Asociación SEBA / fondos de la AECID | Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
2008 - 2009


Projecte que va consistir en la introducció de la infraestructura i l’esquema de servei per a la provisió d’electricitat en comunitats rurals, usant generació basada en energia solar fotovoltaica i microxarxes amb generació solar híbrida (MGS) al nucli de la població. També va incloure el desenvolupament d’un esquema tarifari unificat i la integració dins del marc concessionari regional elèctric.

TTA liderà la coordinació dels treballs de consultoria i portà a terme les activitats següents:

 • Coordinació i negociació interinstitucional: ERC, SEBA, CSC, comunitat d’Emnazeil, etc.
 • Gestió del projecte.
 • Estudi socioeconòmic de la demanda i voluntat de pagament.
 • Estudi de viabilitat.
 • Desenvolupament d’un esquema tarifari i formalització del servei elèctric basat en energia renovable.
 • Preparació del projecte d’execució i supervisió tècnica.
 • Suport social, formació i difusió.

Açoes para Disseminaçao de Fontes Renováveis no Norte e Nordeste do Brasil – Estudo de Modelo de Gestao para Minirredes e Sistema FV Domiciliar

Brazil

Privado en representación de Electrobrás-GTZ
2008

Projecte de suport a les empreses distribuïdores estatals per a la implementació de models de gestió del servei elèctric descentralitzat en projectes pilot amb generació fotovoltaica i eòlica.

S’analitzaren diversos models en funció dels components organitzatiu, tecnològic i econòmic i es va fer una auditoria sobre el terreny amb una metodologia de selecció i priorització adaptada. Es va recomanar i dissenyar un model de gestió específic per tal d’implementar-lo i es va fer una presentació davant les empreses distribuïdores.

Foment del desenvolupament rural en comunitats d’Esmeraldas (Fomderes) / Estudi i implementació d’una microcentral solar fotovoltaica i microxarxa de distribució en tres comunitats de “La Y del Quinto Piso”

Ecuador

SEBA | Servicios Energéticos Básicos Autónomos
2005 - 2007

Aquest projecte consistí a introduir la infraestructura i l’esquema de servei per a l’accés a l’electricitat en 3 comunitats rurals, l’arquitectura de generació basada en energia solar fotovoltaica, l’electrificació de nuclis concentrats mitjançant microxarxes amb generació solar híbrida (MGS) i de població dispersa mitjançant instal•lacions FV híbrides individuals. També l’elaboració d’un sistema tarifari unificat i la integració d’aquest dins l’esquema de la concessió de servei elèctric tant local com en el reglament elèctric nacional del país.

Era una continuació del model de millora integral de l’accés al servei elèctric per a poblacions desafavorides a l’Equador, introduït a l’illa de Floreana (2000-2003). TTA hi subministrà els serveis següents:

 • Coordinació i negociació interinstitucional: ACCD, MEM, Conelec, Cenace, Compañía Eléctrica, Junta Parroquial, etc.
 • Coordinació en l’execució del projecte.
 • Estudi socioeconòmic de la demanda i capacitat de pagament.
 • Estudi de viabilitat tecnicoeconòmica.
 • Elaboració de l’esquema tarifari i reglamentació del servei mitjançant energies renovables.
 • Redacció dels projectes executius i direcció tècnica de les obres.
 • Suport social, formació i divulgació.

Electrificació rural amb Microxarxes amb Generació Solar Híbrida (MGS) de la població d’Akane

Morocco

Fundación IPADE
2004 - 2005

Akane és una comunitat rural de la província de Chefchaouen que, d’acord amb els plans d’electrificació de l’Office Nationale d’Electricité (ONE), no havia de ser electrificada fins al cap d’uns deu anys. Aquest projecte va consistir en l’electrificació amb una microxarxa amb generació solar híbrida (MGSs) per a una comunitat de 24 famílies, al voltant de 120 persones. El sistema MGS dotà la comunitat d’instal•lacions que ofereixen un servei elèctric per al consum domèstic i per al consum social i col•lectiu (escola, mesquita, enllumenat públic, cafè, botigues), i també per als consums productius (bombament d’aigua, molí de gra, molí d’oli, artesans, etc.) promoguts durant el projecte.

TTA subministrà els serveis de disseny i gestió tècnica del projecte i de les obres en col•laboració amb tècnics locals i la coordinació per a la provisió d’equips; va fer el disseny del procés de monitorització i avaluació, el registre i l’anàlisi de dades tècniques, i també el disseny i execució del pla de formació.

El projecte comprenia, a més, el desenvolupament d’infraestructures, que incloïa una nova pista d’accés per a vehicles, la xarxa de distribució, la construcció d’una edificació (Casa de la Llum - Dardou), i també el programa de formació i la transferència de tecnologia.


Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2023 Trama TecnoAmbiental