Energies renovables

TTA ofereix serveis de consultoria i enginyeria especialitzada en l’aplicació i desenvolupament de les energies renovables, principalment en les àrees següents:


Tecnologies:


SOLAR FOTOVOLTAICA
integració en edificis
connexió a la xarxa
microxarxes
autogeneració
electrificació rural autònoma
innovació tecnològica
SOLAR TÈRMICA
producció d’aigua calenta i calefacció
sistemes centralitzats
arquitectura solar
MICROEÒLICA
electrificació rural autònoma
eòlica urbana
BIOENERGIA
calderes de biomassa sòlida
producció de biogàs
MINIHIDRÀULICA
GEOTÈRMICA DE BAIXA TEMPERATURA

PROJECTES

Desenvolupament de Capacitats en la política d'energia renovable i cartografia a Belize - viabilitat d’lectrificació rural de comunitats - Establiment de Prioritats

Belize

EU Energy Partnership PDF on behalf of the MPSEPU | Belize Ministry of Public Service Energy and Public Utilities
2015 - 2016

L’ objectiu general de l'assistència tècnica era millorar la capacitat del Ministeri d'Energia, Ciència i Tecnologia i Serveis Públics per tal de donar suport al desenvolupament d'un marc de política i estratègia eficaç per a l'energia renovable.

TTA va ser responsable del component d'electrificació rural del projecte relacionat amb el "Desenvolupament de Capacitats en la Política d'Energia Renovable i Cartografia a Belize". Es tractava de determinar i proporcionar MESTPU una estratègia per prioritzar els projectes d'electrificació fora de xarxa de distribució nacional a Belize, incloent el desenvolupament d’eines per a l’establiment de prioritats la realització de viatges i treballs de camp per a les avaluacions tècniques, econòmiques i socials; també la cartografia de les comunitats rurals desateses i la coordinació dels esforços d'electrificació a la xarxa i fora de la xarxa amb l’empresa BEL.

CEDRO Technical Back-stopping for the CEDRO Programme

Lebanon

UNDP | United Nations Development Programme – Líbano
2008 - 2012


El programa CEDRO consisteix a desenvolupar l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica en tres regions objectiu del país dins del marc de la seva reconstrucció. Trama TecnoAmbiental subministra tots els serveis d’assistència tècnica i les activitats de formació i capacitació segons els objectius del programa, que són:

 • Millorar i assegurar l’accés a l’electricitat durant 24 hores en indrets públics (hospitals, escoles, ajuntaments, etc.).
 • Incrementar l’eficiència energètica als edificis públics gràcies a l’anàlisi de la gestió de la demanda energètica.
 • Desenvolupar plans de formació i capacitació.
 • Implementar aproximadament 60 instal•lacions pilot a les tres regions objectiu utilitzant totes les tecnologies. Amb els sistemes instal•lats en hospitals i col•legis s’ha reduït entre un 60% i 70% el consum de dièsel utilitzat per a la distribució de l’aigua calenta.
 • Monitoritzar i avaluar les instal•lacions després de la implementació.

Programa EUROSOLAR: instalación de kits de producción de energía

Bolivia

CYMI | Control y Montajes Industriales / EuropeAid
2009 - 2011

El Programa Euro-Solar és una iniciativa pionera al món de l’Oficina de Cooperació de la Comissió Europea (EuropeAid). L’objectiu principal del programa és promoure les energies renovables com a motor de desenvolupament humà en els vuit països més desafavorits de l’Amèrica Llatina: Bolívia, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Paraguai i Perú.

El programa inclou la instal•lació de 600 equips de producció d’energia basats 100% en fonts renovables i compostos per mòduls fotovoltaics i, en alguns casos, per un aerogenerador de suport. Els beneficiaris finals del programa i futurs propietaris dels equips es calcula que són més de 300.000 persones de 600 comunitats rurals, que actualment no tenen connexió a la xarxa de subministrament elèctric.

A Bolívia: amb la col•laboració de l’empresa local Energética es va fer la instal•lació de sistemes de generació d’energia solar i eòlica (1,1 kWp de FV i 300 W d’eòlica per instal•lació) en 59 escoles.

Trama TecnoAmbiental també portà a terme la formació de gestors dels equips instal•lats a les escoles i farà les tasques de manteniment dels sistemes durant els 3 primers anys d’operació.

Al Paraguai: amb la col•laboració de l’empresa local Cedesol es va fer la instal•lació de sistemes de generació d’energia solar (1,1 kWp de FV per instal•lació) en 34 escoles. Trama TecnoAmbiental també va dur a terme la formació de gestors dels equips instal•lats a les escoles.

Consultoria per a l’avaluació dels recursos de fonts renovables i la creació d’un pla d’acció per promoure’ls

West Bank

Mercados Energéticos EMI / contrato con el PNA/Banco Mundial
2010 - 2011


L’objectiu específic d’aquesta consultoria va ser fer un estudi de les fonts d’energia renovable a Palestina per determinar-ne la viabilitat i els costos associats. L’estudi va incloure l’elaboració de polítiques de retribució per a les diverses tecnologies seleccionades, i també la redacció de propostes regulatòries per al sector.

Finalment, es va establir un pla d’acció d’acord amb els objectius de PNA per al desenvolupament de cada tecnologia i es van determinar accions i organismes responsables per a un període establert.

Las tecnologies renovables analitzades foren:

 • Sistemes fotovoltaics de gran escala.
 • Sistemes fotovoltaics de petita escala.
 • Sistemes de concentració solar (CSP).
 • Sistemes eòlics de gran escala.
 • Sistemes eòlics de petita escala.
 • Sistemes d’aprofitament de residus urbans.
 • Sistema de biogàs per a l’aprofitament de residus animals.
TTA hi subministrà els serveis següents:

 • Avaluació dels recursos de fonts renovables del país.
 • Caracterització d’instal•lacions tipus per a cada tecnologia d’acord amb les característiques del país.
 • Estudi tècnic de producció energètica per a cada tecnologia.
 • Estudi financer per a la determinació del cost de generació d’energia per a cada tecnologia.
 • Anàlisi de DAFO per a la promoció d’energies renovables.
 • Proposta d’accions a nivell governamental i privat per al compliment de l’objectiu energètic en energies renovables del país.

Créixer amb energia – “Linking income-generating activities and micro-entreprises with Energy Services for the Poor in the Chaco Region”

Paraguay

Programa IEE - Coopener - Comisión Europea
2006 - 2008


L’objectiu del projecte va ser el reforç de l’experiència i coneixement energètic en els sectors del desenvolupament rural, agricultura i microfinances de les administracions competents al Chaco paraguaià i bolivià. L’equip de treball l’integraven quatre consultores europees, dos socis paraguaians i tres socis bolivians. Trama TecnoAmbiental liderà la fase de treball dedicada al desenvolupament d’una eina de planificació de l’electrificació al Chaco, per tal que fos adoptada per les administracions competents al Paraguai i a Bolívia.

Les activitats dutes a terme per TTA van ser:

 • Estudi de necessitats tècniques i institucionals per a la planificació de l’electrificació al Chaco.
 • Desenvolupament d’una eina de planificació (EPT).
 • Desenvolupament de guies per a la gestió de la demanda.
 • Participació en tallers nacionals i regionals amb actors clau.

Sistemes de generació eòlica dièsel per a 10 illes de l’arxipèlag de Chiloé

Chile

GEF-PNUD-CNE / Chile
2007 - 2008


El projecte va consistir en:

 • L’estudi del recurs eòlic i l’anàlisi d’alternatives.
 • El disseny complet detallat de 3 arquitectures per als sistemes modulars de generació híbrida que incorporen la utilització del recurs eòlic com a font primària d’energia per a cada una de les illes. Els sistemes van ser definits segons nivells de demanda i adaptats per a 10 illes (9 sistemes).
 • Els plecs de licitació amb els termes de referència per a l’etapa d’execució de les obres de la planta de generació híbrida per a cada un dels 9 sistemes, la xarxa de distribució d’energia elèctrica, que comprenien les especificacions tècniques i els plànols, i també avaluacions socioeconòmiques.

Projecte d’instal•lació fotovoltaica autònoma i connectada a xarxa elèctrica

Spain

Fábrica del Sol - Futur Sostenible, Barcelona
2000 - 2003

L’antic edifici de les oficines de Catalana de Gas de Barcelona, cedit a l’Ajuntament de Barcelona, va ser objecte d’una reforma i transformació tant en l’aspecte formal-estructural com en l’aspecte energètic, amb criteris de sostenibilitat. Actualment, hi ha una exposició permanent a la planta baixa i oficines de diverses associacions a la planta primera. A més d’una instal•lació solar tèrmica de tubs de buit, una caldera de biomassa i una màquina d’absorció per a producció de calor i fred, a l’edifici hi ha dues instal•lacions fotovoltaiques, una d’autònoma i l’altra connectada a xarxa. Totes dues instal•lacions tenen fins divulgatius i alhora de producció elèctrica per al mateix edifici. Els seus elements són accessibles al públic per a visites guiades.

Tots els elements complementaris (bateries, reguladors, onduladors, monitorització, etc.) estan exposats i senyalitzats.

El camp fotovoltaic està orientat a sud. La presència de l’ombra de l’antiga xemeneia adjacent a l’edifici implica unes pèrdues inevitables des d’un punt de vista energètic, però els efectes s’han intentat minimitzar mitjançant un sistema de doble cablejat per al període estival i un altre per a l’hivern.

La instal•lació connectada a la xarxa elèctrica és de 5.440 Wp i la instal•lació fotovoltaica autònoma és de 2.805 Wp. Aquesta darrera alimenta diversos circuits d’il•luminació de l’edifici.


Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2023 Trama TecnoAmbiental