Eficiència i planificació energètica

Aquests dos aspectes que regeixen la política energètica han estat objectiu fonamental de TTA en àmbits i zones geogràfiques molt diverses, tant a escala d’un edifici, d’una indústria o d’un sector d’activitat, com a escala regional, amb la finalitat de racionalitzar les activitats consumidores d’energia i la introducció de les energies renovables.

PROJECTES

Disseny i elaboració de Plànols Constructius del Conjunt d'Edificis per al Nou Centre de Control Energia de l'ICE

Costa Rica

ICE | Instituto Costarricense de Electricidad
2012 - 2013

L'ICE va contractar els serveis del consorci format per les empreses TTA-IDOM amb la col•laboració de de les firmes costa-riquenyes Ossenbach Pendones & Bonilla, IEA i Circuito, incloent la participació inicial de RCAA de Québec, per al disseny del Nou Centre de Control d’Energia (NCCE) que allotjarà oficines i la nova sala de control de la xarxa elèctrica del país.

L' ICE, com a entitat pública, buscava en aquest projecte realitzar un edifici dissenyat en base a principis de sostenibilitat, minimitzant l'impacte en l'emplaçament a la regió, amb producció local d'energia i respecte pels recursos, per exemple, la gestió integral del cicle de l'aigua, que resultés un exemple i vitrina per al país i Centre Amèrica.

TTA va ser responsable de les activitats relacionades amb els aspectes de sostenibilitat i eficiència energètica, així com dels aspectes del disseny bioclimàtic de l'arquitectura de l'edifici. Per la seva banda, IDOM els col•laboradors locals va tenir la responsabilitat de complir amb les exigències tècniques de l'ICE, els requeriments com a infraestructura crítica, així com el control de riscos (sismicitat, tempestes) propis de Costa Rica, que van exigir un treball precís pel que fa a disseny i coordinació dels diversos experts que hi han participat.

CEDRO Technical Back-stopping for the CEDRO Programme

Lebanon

UNDP | United Nations Development Programme - Líbano
2008 - 2012


El programa CEDRO consisteix a desenvolupar l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica en tres regions objectiu, dins el marc de la seva reconstrucció.

Trama TecnoAmbiental (TTA) subministra tots els serveis d’assistència tècnica i les activitats de formació i capacitació dins dels objectius del programa, que són:

 • Millorar i assegurar l’accés a l’electricitat durant 24 hores en indrets públics (hospitals, escoles, ajuntaments, etc.).
 • Incrementar l’eficiència energètica als edificis públics gràcies a l’anàlisi de la gestió de la demanda energètica.
 • Desenvolupar plans de formació i capacitació.
 • Implementar aproximadament 60 instal•lacions pilot en les tres regions objectiu utilitzant totes les tecnologies. Amb els sistemes instal•lats en hospitals i escoles s’ha reduït entre un 60% i 70% el consum de dièsel utilitzat per a la distribució de l’aigua calenta.
 • Monitoritzar i avaluar les instal•lacions després de la implementació.

Pla d’acció per a la promoció d’inversió en el sector FV “Sun for Med Sustainability”

Syria

COPCA | Consorci de Promoció Comercial de Catalunya / ACC1Ó / Generalitat de Catalunya
2010

L’objectiu d’aquesta consultoria era fer una anàlisi de referència “benchmark” del sector solar fotovoltaic a la regió de Mashrek. L’anàlisi va permetre tenir informació clau a disposició per orientar les decisions d’inversió de potencials inversors, particularment dels interessats en aquella regió. Es va elaborar un manual que descriu l’estudi de l’energia solar fotovoltaica en diverses àrees de negoci, i també oportunitats comercials i d’inversió previstes als països objectiu de l’estudi.

Estudi de possibilitats d’ús i desenvolupament de l’energia solar

Bosnia and Herzegovina

IMG | International Management Group en nombre de la Agencia AECID
2008 - 2009


El projecte va examinar les possibilitats de Bòsnia i Hercegovina per a l’aplicació d’energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica considerant diverses estratègies que es podrien desplegar per implementar-les en aquell país. Trama TecnoAmbiental va fer les anàlisis de l’oferta i la demanda potencial de totes dues tecnologies i del marc institucional i normatiu, i va dur a terme un estudi de viabilitat per a la implementació de mecanismes financers locals i internacionals. Amb el resultat d’aquestes anàlisis, es va definir una estratègia per promoure l’ús d’aquestes tecnologies i es van proposar activitats complementàries de difusió i formació a les universitats. I finalment es van seleccionar indrets per a projectes pilot i es redactaren documents per a licitacions i supervisió d’obres, de posada en marxa i monitorització.

DOSBE – Desenvolupament d’operadors elèctrics per a la reducció de la pobresa

Ecuador

Programa IEE – Coopener - Comisión Europea
2007 - 2008

Des de l’especialitat tècnica, Trama TecnoAmbiental va desenvolupar solucions específiques per reforçar els operadores de servei elèctric i contribuir a les polítiques institucionals i financeres per a la integració de sistemes sostenibles de TER (tecnologies d’energies renovables).

Els objectius principals del projecte DOSBE s’enfocaren a compatibilitzar la legislació, les restriccions mediambientals i les financeres amb el desenvolupament d’operadors per a la provisió de servei elèctric en àrees remotes de l’Equador i el Perú. Amb aquesta finalitat, TTA es basà en experiències passades i presents sobre operadors de servei en àrees rurals i, tenint en compte referències internacionals, desenvolupà pautes per als operadors segons els models institucionals de cada país, i estàndards tècnics i normes per a la integració de sistemes descentralitzats TER.

Projecte executiu de la instal•lació de climatització i ventilació de la biblioteca Marc de Vilalba

Spain

Ayuntamiento de Cardedeu
2007


A l’edifici té la seu la biblioteca pública, amb espais per a l’organització d’actes públics, despatxos, magatzems i sala de màquines, amb una superfície construïda de 1.600 m² i una ocupació màxima de 200 persones. L’edifici es compon de tres plantes: soterrani, planta baixa i primer pis, està orientat a sud i nord per les façanes principals, i organitzat en tres ales.

Amb la instal•lació de calefacció i refrigeració es dóna servei a la totalitat de l’edifici, de tal manera que es garanteixen les condicions ambientals interiors requerides per cada àmbit. La ventilació és forçada i climatitzada, amb recuperació de calor o “fred” de l’aire utilitzat. Per a la generació de fred i calor s’utilitzen bombes de calor amb intercanvi geotèrmic. Aquest sistema és capaç de proporcionar una potència calorífica o de fred amb un rendiment elèctric almenys dos cops més alt que amb una bomba de calor d’intercanvi amb l’aire ambient.

Els elements que componen aquest sistema de climatització són:

 • Intercanvi geotèrmic: bateria de tubs de polietilè (anada i retorn) en vuit perforacions, vertical al terra, de 100 m de profunditat aproximadament.
 • Dues unitats de bomba de calor de 33 kWt.
 • Dipòsit d’inèrcia.
 • Emissors de calor o fred: sòl radiant i climatitzadors d’aire.
 • Caldera de gas de suport, per a puntes de calefacció (30-32 kW).

Estudi d’Integració d’Energies Renovables i Mesures d’Eficiència Energètica

Spain

ATLL | Aigües Ter-Llobregrat
2006 - 2007


Trama TecnoAmbiental hi va fer els serveis de consultoria següents:

 • Un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a la integració fotovoltaica en les instal•lacions de la companyia, fent èmfasi en la viabilitat de connectar a la xarxa els sistemes fotovoltaics dels diversos edificis i instal•lacions. També s’hi incorporaren altres fonts d’energia renovables com l’eòlica, la solar, la tèrmica i la de biomassa. La potència total proposada a l’estudi va ser de 5.800 KWp.
 • El disseny tècnic de les solucions d’eficiència energètica, que incloïen, entre altres factors, recuperadors d’energia mitjançant turbines hidràuliques en els reductors de pressió de les conduccions d’aigua. Aquestes solucions se centraren en la millora de motors elèctrics, variadors de velocitat, il•luminació eficient, vehicles híbrids i els recuperadors d’energia cinètica esmentats.

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2023 Trama TecnoAmbiental