Centrals fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

TTA projectà i dirigí les primeres instal•lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica l’any 2000, poc després que el govern legalitzés la connexió de generadors fotovoltaics a la xarxa pública i la venda d’aquesta energia a les companyies elèctriques. TTA és especialista en instal•lacions integrades en edificis i ha fet projectes de parcs fotovoltaics sobre sòl o en cobertes de naus industrials o agrícoles. Igualment, ha participat en projectes de R+D per avançar a models més intel•ligents de connexió a la xarxa, amb capacitat de gestionar l’electricitat generada en funció de la corba de demanda i inclús de proveir d’energia zones aïllades en períodes sense servei elèctric.


Solucions tecnològiques:

Generació distribuïda
Integració en edificis
Instal•lació - producció 100% injectada a la xarxa elèctrica
Instal•lacions en regim d’autoconsum amb o sense balanç net
 • ON-GRID (connectades a xarxa)

PROJECTES

Planta FV híbrida (xarxa-diesel-FV) 228 kWp instal•lació a la coberta - Sostenibilitat de l'Hospital Gonaïves

Haiti

UNOPS | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
2014 - 2015

L'objectiu del projecte era dissenyar, instal•lar i posar en funcionament una planta fotovoltaica (PV) que subministra electricitat renovable a l'Hospital de La Providència a Gonaives.
La instal•lació fotovoltaica haurà de poder operar en paral•lel, ja sigui amb la Xarxa pública (EDH) o els generadors diésel (3 unitats de 180 kW) instal•lats a l'Hospital, dos sistemes de subministrament que canvien entre si depenent de la qualitat de la xarxa i la seva estabilitat. La generació fotovoltaica reduirà la demanda a la xarxa o als generadors, proporcionant estalvis significatius a l'operador de l'Hospital. els serveis de TTA van incloure també la formació del personal de manteniment.

Estudi de factibilitat per a una central fotovoltaica connectada a la xarxa

Kiribati

Banco Mundial
2011 - 2012


La central fotovoltaica objecte de l’estudi té una capacitat solar de 900 kWp, connectada a la xarxa elèctrica existent alimentada amb grups electrògens de 1,4 MW cadascun. La companyia elèctrica pública serà la responsable de l’operació. L’estudi comprèn l’anàlisi de la capacitat solar fotovoltaica màxima instal•lable per mantenir l’estabilitat de la xarxa i la qualitat del servei, dels diversos aspectes relatius a la generació solar i també de la instal•lació distribuïda per a la central, que tindria 5 plantes.

Dins l’estudi, les activitats de Trama TecnoAmbiental inclouen, a més:

 • Avaluació del sistema actual de generació de potència i del procediment d’operació i manteniment actual.
 • Avaluació de l’eficiència dels grups electrògens, anàlisi i optimització del procediment per al control de tensió i freqüència, anàlisi de la demanda i dels pics de potència, recomanacions de configuració per a la instal•lació de nous generadores dièsel.
 • Determinació de la localització dels generadors FV amb el fi d’assegurar una ubicació òptima entre la instal•lació fotovoltaica i el sistema de generació dièsel actual i punts de connexió de xarxa.
 • Disseny de les instal•lacions i implementació de procediments per a la gestió eficient de la generació FV-dièsel.
 • Elaboració de les especificacions tècniques, preparació dels documents per a la licitació internacional, per a subministrament, instal•lació, i operació i manteniment.
 • Anàlisi financera i econòmica incloent-hi LEOC (“levelized cost”) i sensibilitat davant diversos escenaris econòmics, i estudis d’estalvi de combustible.
 • Análisi d’impacte socioambiental per a la implementació, operació i manteniment en el transcurs dels 20 anys del seu període de vida útil.

Pèrgola fotovoltaica a Sant Just Desvern

Spain

Ayuntamiento de Sant Just Desvern
2009


TTA va fer el projecte de la instal•lació fotovoltaica per a una pèrgola a la plaça Basses de Sant Pere, amb 12 kWp, utilitzant laminats fotovoltaics vidre-vidre semitransparents per deixar passar part de la llum solar.

Planta de 1 MW a la coberta dels dipòsits de la potabilitzadora de Cardedeu

Spain

ATLL | Aigües Ter-Llobregat
2009

El projecte va consistir a utilitzar la gran superfície disponible d’un dels dipòsits d’aigua potable per distribuir un camp fotovoltaic de 1195 kWp, amb una potència nominal de 1 MW, els equips d’onduladors, línies d’evacuació, transformador, etc.

CEDRO Technical Back-stopping for the CEDRO Programme

Lebanon

UNDP | United Nations Development Programme - Líbano
2008 - 2012

El programa CEDRO consisteix a desenvolupar l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica en tres regions objectiu dins del marc de la seva reconstrucció. Trama TecnoAmbiental subministra tots els serveis d’assistència tècnica i les activitats de formació i capacitació, com es descriu al sector d’energies renovables.

Responent a un dels objectius del projecte, per garantir un subministrament sense talls elèctrics, entre 2008 i 2009 s’instal•laren equips fotovoltaics en 26 escoles, en un programa de millora del servei elèctric en aquests equipaments educatius, sotmesos a interrupcions diàries del subministrament elèctric. Els equips fotovoltaics (entre 1.000 i 3.000 Wp) permeten, a més de generar electricitat renovable, garantir el proveïment en els períodes sense subministrament, estalviar electricitat de xarxa en hores diürnes i injectar excedents elèctrics a la xarxa pública.

Programa d’instal•lacions fotovoltaiques connectades a xarxa elèctrica i integrades a edificis

Spain

AEB | Agencia de Energía de Barcelona
2005 - 2008

Aquests projectes se centren en el disseny d’instal•lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica i la seva integració en l’arquitectura de l’edifici, com façanes i cobertes (planes o inclinades), en edificis municipals. Des de l’any 2005, TTA ha dut a terme 36 projectes en edificis existents o en procés de construcció, com ara centres cívics, biblioteques, escoles de primària, llars d’infants, pèrgoles en places públiques, etc., i en va menar la direcció tècnica de 24.

A més de la generació elèctrica que s’injecta a la xarxa i per la qual l’ajuntament factura a la companyia elèctrica, aquestes instal•lacions tenen altres funcions com:

 • Ombrejat d’espais públics.
 • Reducció de la càrrega tèrmica sobre cobertes.
 • Acabat final de cobertes inclinades.
 • Ombrejat de façanes vidriades, claraboies, finestres, etc.
 • Ocultació d’elements (xemeneies, conductes, parets mitgeres...).
L’estudi d’integració d’un camp fotovoltaic sobre les cobertes o les façanes dels edificis té en compte: l’orientació i inclinació; la capacitat de l’estructura de suportar les càrregues del camp solar; les possibilitats de la xarxa elèctrica i de les escomeses disponibles per admetre la potència fotovoltaica prevista, etc. A més d’altres condicionants bàsics com són:

 • Eficiencia energética de los equipos de generación (ausencia de sombras,
 • ventilació, orientació, inclinació, etc.).
 • Impacte visual reduït (protecció del paisatge urbà i consideracions dels arquitectes responsables del projecte).
 • Efecte divulgatiu i de difusió de la tecnologia fotovoltaica. Agència d’Energia de Barcelona

Planta fotovoltaica a les cobertes d’un celler a Subirats

Spain

Bodega Sumaroca
2008


TTA va dur a terme el projecte i la direcció tècnica d’una instal•lació de 109 kWp i 99,7 kW nominals, amb el camp fotovoltaic distribuït en fileres sobre les cobertes planes de dues naus i en un sol pla en una nau amb coberta inclinada.

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2024 Trama TecnoAmbiental