Electrificació rural

Segons els últims estudis publicats per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) i el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), actualment més de 1.400 milions de persones arreu del món estan mancats d’accés a cap mena de servei elèctric, principalment en zones rurals de l’Àfrica subsahariana, el sud d’Àsia i l’Amèrica Llatina. Des dels inicis, TTA ha estat compromesa amb la reducció del dèficit d’electrificació mitjançant solucions basades en energies renovables i eficiència energètica, i l’experiència acumulada li ha comportat el reconeixement dels principals promotors i agències multilaterals en aquest sector (Comissió Europea, Grup Banc Mundial, PNUD, AIE).


Solucions tecnològiques:


Microgeneració distribuïda
OFF-GRID (Microcentrals autònomes)
microxarxes amb generació renovable
sistemes individuals
ON-GRID (Microcentrals connectades a la xarxa en àrees amb infraestructures elèctriques deficients)

PROJECTES

Desenvolupament de Capacitats en la política d'energia renovable i cartografia a Belize - viabilitat d’lectrificació rural de comunitats - Establiment de Prioritats

Belize

EU Energy Partnership PDF on behalf of the MPSEPU | Belize Ministry of Public Service Energy and Public Utilities
2015 - 2016

L’ objectiu general de l'assistència tècnica era millorar la capacitat del Ministeri d'Energia, Ciència i Tecnologia i Serveis Públics per tal de donar suport al desenvolupament d'un marc de política i estratègia eficaç per a l'energia renovable.

TTA va ser responsable del component d'electrificació rural del projecte relacionat amb el "Desenvolupament de Capacitats en la Política d'Energia Renovable i Cartografia a Belize". Es tractava de determinar i proporcionar MESTPU una estratègia per prioritzar els projectes d'electrificació fora de xarxa de distribució nacional a Belize, incloent el desenvolupament d’eines per a l’establiment de prioritats la realització de viatges i treballs de camp per a les avaluacions tècniques, econòmiques i socials; també la cartografia de les comunitats rurals desateses i la coordinació dels esforços d'electrificació a la xarxa i fora de la xarxa amb l’empresa BEL.

Foment del Desenvolupament Rural a Comunitats d'Esmeraldas FOMDERES II '' Projecte Pilot d'Infraestructura d'electrificació rural i aigua a la Comunitat de Las Balsas ”

Ecuador

SEBA | Servicios Energéticos Básicos Autónomos
2011 - 2012

La comunitat de Las Balsas s'ubica Dins de la Reserva Ecològica Mache Chindul (REMACH). Aquesta Reserva Ecològica, És Una de les 33 àrees protegides de l'Equador i conserva un dels darrers romanents de bosc humit i sec tropical de la costa equatoriana i del Món.
Al juny de 2011, i seguint les lliçons apreses per TTA en el projecte de les Comunitats de « Y del 5º Piso », FOMDERES I (2005-07), es va'iniciar el Projecte FOMDERES II a la comunitat de Las Balsas.

El projecte va consistir en la implantació d ‘una microxarxa de generació solar híbrida (MGS) i diverses plantes solars fotovoltaiques disperses, una infraestructura bàsica d'aigua potable i l’ordenació d'usos urbanístics. La Solució tècnica adoptada va permetre l'electrificació per a usos domèstics i productius, Per Les seves característiques equivalents a la del subministrament convencional . El model institucional i tarifari permet assegurar la sostenibilitat  a llarg termini del servei. 

La planta d'energia fotovoltaica està integrada en un nou edifici de «La Casa de la Luz», dissenyat com a edifici d'usos múltiples per diverses activitats a la comunitat. A més, es va desenvolupar un programa de capacitació durant tot el projecte per als usuaris, els nens i els operadors tècnics (per a l'operació i el manteniment bàsic) i les persones administratives implicades en la recaptació i control de les tarifes.

Electrificació autònoma de refugis de muntanya

Spain

Federaciones o entidades de montaña
1989 - 2011


Els refugis de muntanya han anat augmentant els serveis oferts i els períodes d’obertura, per la qual cosa el consum d’energia ha crescut enormement. Els condicionants de llunyania respecte a les infraestructures elèctriques, la complexa accessibilitat i, sovint, la seva ubicació dins de parcs naturals, limiten les opcions per disposar d’un servei de subministrament elèctric de qualitat. Una de les opcions més universals per a aquest col•lectiu ha sigut l’electrificació mitjançant energia solar fotovoltaica. Des del 1989, TTA ha fet els projectes d’electrificació d’uns 17 refugis de muntanya, essencialment als Pirineus catalans (9) i aragonesos (8).

Definició d’un Programa Nacional d’Electrificació Rural

Paraguay

BID | Banco Interamericano de Desarrollo
2008

El projecte consistia a fer un estudi de base per a la preparació d’un programa de millora de l’electrificació rural amb aprofitament d’energies renovables al Paraguai.

TTA hi subministrà els serveis següents:

 • Auditoria sobre el terreny.
 • Anàlisi de les necessitats de millora en el mercat fora de xarxa i en la recuperació de xarxes en zones rurals.
 • Anàlisi i actualització de l’índex de cobertura elèctrica.
 • Anàlisi del potencial de generació amb energies renovables.
 • Disseny de projectes pilot: microxarxa híbrida fotovoltaica, biomassa, microxarxa fotovoltaica, sistema de telemesura i telegestió de xarxes rurals.
 • Proposta de línies d’actuació, recomanacions i planificació.
 • Presentació davant les contraparts paraguaianes (Viceministeri d’Energia, Empresa Elèctrica, Ministeri d’Hisenda).

“Pre-appraisal and Appraisal of Selected Rural Electrification Projects”

Peru

Banco Mundial
2005 - 2006


Per a la realització d’un nou projecte d’electrificació rural gestionat pel Banc Mundial conjuntament amb el Govern del Perú es va convidar les companyies elèctriques del país a presentar subprojectes perquè fossin finançats durant el primer any del projecte. En la reunió celebrada al març de 2005, les companyies presentaren propostes d’inversió per un total de 30 milions US$.

Els objectius d’aquesta consultoria eren la preavaluació i l’avaluació de subprojectes preparats pels distribuïdors amb l’assessorament del MEM (Ministeri d’Energia i Mines), amb la finalitat d’assegurar que els projectes eren tècnicament i econòmicament sòlids i financerament viables a nivell tarifari i amb els subsidis proposats per al projecte. La preavaluació es va fer des de la primera fase de preparació de cada projecte, es revisaren els projectes i s’elaborà una guia per assistir els distribuïdors amb el fi de preparar la documentació adequada per a l’avaluació final. La meta va ser la de preparar projectes per un valor total de 10-15 milions US$. Es van desenvolupar, a més, eines per a l’avaluació, que el ministeri podrà continuar utilitzant per a considerar projectes futurs.

TTA liderà la consultoria coordinant tots els treballs, que en resum van consistir en:

 • Preavaluació de la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes presentats.
 • Avaluació de projectes i edició de l’informe final d’avaluació.
 • Proposta de les millores estratègiques del marc legal per a l’electrificació rural i l’aplicació d’energies renovables.
 • Desenvolupament d’un conjunt de criteris d’avaluació per a la selecció de projectes i d’estratègies per aplicar-los.
 • Desenvolupament d’un model de documents i guies per a la preparació d’un projecte.
 • Desenvolupament d’eines de programari i guies per a l’avaluació de projectes per part del ministeri.

“Solar Energy for the Outer Islands” – Disseny i implementació de 1.800 instal•lacions de generació solar fotovoltaica

Kiribati

Energo Group
2001 - 2004

Aquest projecte consistí en l’electrificació de les illes remotes de Kiribati i va comportar la implementació de 1.800 instal•lacions fotovoltaiques per a ús domèstic i edificis comunals. Solar Energy Company de Kiribati és la propietària de les instal•lacions i garanteix el servei d’energia als usuaris, que paguen una mensualitat per rebre aquest servei.

Els serveis de TTA van consistir a oferir assistència tècnica a Solar Energy Company per a tot el projecte d’electrificació rural, des de la fase inicial de disseny fins a la implementació i el seguiment.

L’assistència tècnica incloïa: l’avaluació del funcionament de l’operador elèctric, l’elaboració de models de gestió, el marc tarifari, els reglaments de funcionament, estudis de mercat i capacitat de pagament, formació a tots els nivells, el disseny i les especificacions de les instal•lacions, el disseny i la redacció del projecte d’electrificació rural i els programes anuals de treball, l’edició de plecs per a compra de material, l’assistència en el procés d’avaluació i direcció d’obra.

Projecte integral d’infraestructures per a la sostenibilitat de l’Illa Floreana a les Illes Galápagos

Ecuador

Unidad ejecutora “Floreana con Luz”
1996 - 2003


En aquesta illa de les Galápagos es va fer un projecte pilot per a l’abastament elèctric de la població del nucli urbà i per a la població dispersa, mitjançant un model d’electrificació rural descentralitzada. L’electrificació del nucli urbà es féu mitjançant la tecnologia MGS (microxarxa amb generació solar híbrida) que produeix l’energia per al subministrament elèctric a 55 emplaçaments, com ara habitatges, església i oficines. L’electricitat es distribueix a cada habitatge, cadascun dels quals té un comptador que inclou limitadors per a potència i energia consumida, segons tarifa contractada. Es van fer 4 instal•lacions fotovoltaiques autònomes a la part alta de l’illa, una de les quals amb suport també eòlic. El 2003 s’implementà el sistema MGS i un marc tarifari unificat i la integració d’aquest sistema dins l’esquema de la concessió, tant en el servei elèctric local com en el reglament elèctric nacional del país.

La instal•lació fotovoltaica té 18 kWp de potència i un ondulador amb 21,6 kW. Les plaques fotovoltaiques estan col•locades en forma de pèrgola esglaonada sobre unes grades condicionades per a activitats públiques tant de dia com de nit, i disposen de canals de recollida d’aigua pluvial que s’emmagatzema a l’edifici de serveis. L’edifici inclou també una oficina i una botiga multiús i va ser dissenyat perquè servís com a centre d’interpretació per a l’illa.

TTA hi subministrà els serveis següents:

 • Coordinació de l’execució del projecte.
 • Coordinació i negociació interinstitucional: AECID, MEM, PNG, CONELEC, CENACE, Compañía Eléctrica, Junta Parroquial, MA, ect.
 • Estudi de viabilitat tecnico-econòmica.
 • Estudi socioeconòmic de la demanda i capacitat de pagament.
 • Elaboració de l’esquema tarifari i reglamentació del servei mitjançant energies renovables.
 • Redacció dels projectes executius i direcció tècnica de les obres.
 • Suport social, formació i divulgació.

Projecte d’electrificació rural del poble de San Felices

Spain

Ayuntamiento de Agüero
1998

Des de mitjan anys noranta, Trama TecnoAmbiental en col•laboració amb l’associació SEBA ha desenvolupat a Espanya la tecnologia de microxarxes amb generació solar híbrida (MGS). S’ha treballat, principalment, a desenvolupar aquesta tecnologia MGS, tant per millorar la qualitat del servei i garantir-ne la sostenibilitat com també per tenir un model de gestió adequat a les condicions locals a fi de garantir l’operativitat dels sistemes a llarg termini.

Entre els exemples duts a terme a Espanya es destaca aquest projecte d’electrificació rural fotovoltaica del nucli d’Agüero, a Osca, Aragó. La central fotovoltaica de 10 kVA de potència s’integrà en un edifici dissenyat específicament per a aquesta funció energètica, a la qual s’afegí la de centre social per a la població. A més, s’instal•laren 5 m² de captadors solars tèrmics (que abasten d’aigua calenta una dutxa pública i el bar) i s’hi va incloure també un generador dièsel auxiliar de 10 kVA. L’electricitat es distribueix als 15 habitatges del nucli i també a l’enllumenat públic. El municipi i el Govern d’Aragó participaren en la promoció.


Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2023 Trama TecnoAmbiental