Edificació sostenible

TTA intervé en projectes d’edificació bioclimàtica i sostenible. El model operatiu és treballar en col•laboració amb despatxos d’arquitectura, aportant la seva capacitat de disseny bioclimàtic, càlculs tèrmics o modelització tèrmica dels avantprojectes. TTA també participa en el disseny de les instal•lacions energèticament eficients i la introducció de l’ús de les energies renovables als edificis.

L’objectiu és dissenyar edificis nous o rehabilitar edificis existents amb molt baixa demanda d’energia tèrmica i que, a més, incorporen altres mesures de sostenibilitat en àmbits com la selecció de materials, estalvi d’aigua i reutilització d’aigües pluvials o usades, l’ocupació de la vegetació en l’entorn edificat, etc.

PROJECTES

Fàbrica del Sol: rehabilitació energética – Fase II

Spain

Fábrica del Sol - Futur Sostenible
2017

Després de vuit anys des de la seva inauguració el 2009, es va decidir per part de l'ajuntament impulsar una segona remodelació de l'edifici de la Fàbrica del Sol.

Els seus objectius eren principalment: reduir la demanda energètica de l'edifici, ampliar la capacitat d'autogeneració d'energia renovable i autosuficiencia, així com dotar l'edifici de nous serveis Ateneu de Fabricació (Fablab), auditori, centre de documentació, noves oficines.

Més informació AQUÍ

Rehabilitació de la façana del COAC a Barcelona – Pla director d’instal•lacions generals de l’edifici del COAC

Spain

COAC | Col•legi d'Arquitectes de Catalunya
2015 - 2016

TTA, juntament amb l'equip d'arquitectes Fuses Viader van guanyar l’any 2014 el concurs d'idees per a la rehabilitació de les façanes de l'edifici seu del Col•legi d'Arquitectes de Catalunya, situat a la plaça de la catedral de Barcelona i especialment conegut pel visible fris esgrafiat de Picasso. Construït l’any 1962 és també un dels pimers edificis d'estil racionalista a Barcelona i està catalogat i protegit per l'ajuntament de la ciutat.

L’ objectiu del concurs era seleccionar una proposta de projecte de rehabilitació d’unes façanes que suposen la major part d l’envolupant de l’edifici i que després de més de 50 anys d’ús havien sofert un deteriorament considerable i un sobre consum energètic. Altres condicionants del concurs eren conservar l’esperit del projecte original, així com reduir el consum energètic i generar energia al propi edifici. La proposta de rehabilitació arquitectònica preveia el manteniment de la distribució de proporcions de superfície transparent (40) i opaca (60%). La millora d’aquesta segona part, s’utilitzarà, tant per reduir la transmitància tèrmica de l’edifici preexistent, mitjançant l’aïllament tèrmic,i també per generar electricitat solar fotovoltaica, mitjançant un vidre fotovoltaic de capa fina tipus CIGS, comptant les dues façanes amb un assolellament acceptable (SE i SW), la potència que s’hi pot instal•lar seria de 23,5 kWp. S’ha optat per aquest material, per tal que tingui una aspecte homogeni, sense cèl•lules visibles i d’un gris similar al de les peces originals. S’estima una producció anual de 28 MWh.

El mateix equip va rebre l’encàrrec de realitzar el pla director de les instal•lacions de l’edifici, pas necessari per completar la reforma integral de l’edifici i aconseguir una bona part del potencial de reducció de la demanda d’energia. El pla director va incloure la modelització tèrmica de l’edifici actual i amb la rehabilitació de la façana. També es va realitzar el projecte executiu de la renovació de la instal•lació de climatització.

Disseny i elaboració de Plànols Constructius del Conjunt d'Edificis per al Nou Centre de Control Energia de l'ICE

Costa Rica

ICE | Instituto Costarricense de Electricidad
2012 - 2013

L'ICE va contractar els serveis del consorci format per les empreses TTA-IDOM amb la col•laboració de de les firmes costa-riquenyes Ossenbach Pendones & Bonilla, IEA i Circuito, incloent la participació inicial de RCAA de Québec, per al disseny del Nou Centre de Control d’Energia (NCCE) que allotjarà oficines i la nova sala de control de la xarxa elèctrica del país.

L' ICE, com a entitat pública, buscava en aquest projecte realitzar un edifici dissenyat en base a principis de sostenibilitat, minimitzant l'impacte en l'emplaçament a la regió, amb producció local d'energia i respecte pels recursos, per exemple, la gestió integral del cicle de l'aigua, que resultés un exemple i vitrina per al país i Centre Amèrica.

TTA va ser responsable de les activitats relacionades amb els aspectes de sostenibilitat i eficiència energètica, així com dels aspectes del disseny bioclimàtic de l'arquitectura de l'edifici. Per la seva banda, IDOM els col•laboradors locals va tenir la responsabilitat de complir amb les exigències tècniques de l'ICE, els requeriments com a infraestructura crítica, així com el control de riscos (sismicitat, tempestes) propis de Costa Rica, que van exigir un treball precís pel que fa a disseny i coordinació dels diversos experts que hi han participat.

Centre Regional de les Nacions Unides “UN Hub”

Panama

UNOPS
2010


El concepte i l’avantprojecte detallat van ser duts a terme pel consorci format per RCAA (Régis Côté et Associés Architectes) de Quebec (Canadà), Terradas Arquitectes i Trama TecnoAmbiental (TTA), de Barcelona, amb la col•laboració de l’arquitecte Sosa de Panamà. TTA va ser responsable de la coordinació global del projecte i, específicament, hi aportà la seva experiència en la integració d’estratègies bioclimàtiques, eficiència energètica, utilització i integració d’energies renovables i instal•lacions eficients. L’“UN Hub”, per a l’Amèrica Llatina i el Carib, es va dissenyar per a una superfície construïda d’uns 24.000 m2, amb oficines de serveis comuns per a unes 15 agències i un auditori.

La ubicació de l’edifici és una parcel•la cedida pel Govern de Panamà, i el sistema constructiu proposat, mirant en minimitzar els moviments de terra necessaris per assentar-lo en un terreny amb desnivell pronunciat. L’edifici projectat està format per 3 blocs paral•lels, allargats i situats perpendicularment a l’edifici de serveis, que inclou aparcaments i comunicacions que els connecten. Aquest fraccionament afavoreix la il•luminació i ventilació naturals i l’adaptació a l’orografia del terreny, i ofereix vistes a l’exterior en la majoria d’espais de treball. El disseny de la proposta va tenir en compte l’orientació per poder optimitzar també el comportament tèrmic, especialment pel que fa a la protecció solar de les façanes i a la circulació dels vents dominants. La coberta, que és la superfície de l’edifici que rebrà més intensitat de radiació solar, a més de l’aïllament tèrmic estaria ventilada i protegida per una gran pèrgola fotovoltaica. La coberta fotovoltaica dels tres blocs d’oficines permetrà respondre gairebé a la totalitat de la demanda elèctrica de l’edifici, i a més actuaria com a captador d’aigua pluvial. La solució constructiva proposada es basa en un model industrialitzat, lleuger, estanc, amb construcció seca i de distribució interior flexible. L’avaluació LEED, independent del projecte, va conferir-li la puntuació platí.

Rehabilitación energética de casa rural en el parque natural de Montseny

Spain

Diputación de Barcelona
2010


És una masia de dues plantes amb una superfície útil total de 282 m². El conjunt d’actuacions abastaven la reconstrucció de la teulada, canvis en la distribució interior, rebaix de cota d’alguns terres, nova solera i paviments, aïllaments tèrmics, drenatges i instal•lacions. El projecte d’instal•lació encloïa la generació elèctrica mitjançant una instal•lació fotovoltaica autònoma de 1.56 kWp, la instal•lació de generació tèrmica solar per a l’aigua calenta i la instal•lació d’una caldera de biomassa (llenya) i els seus equips annexos per a la calefacció.

La potència de la caldera és de 29 kW. El càlcul va tenir en compte que la coberta tindria aïllament tèrmic (67 mm), aïllament en la solera de la planta baixa (48 mm) i una bona estanquitat de portes i de finestres amb doble envidriat i cambra d’aire.

Per a la distribució de calor a les zones climatitzades s’utilitzaren dos sistemes: sòl radiant a la planta baixa (taller, distribuïdor de l’entrada, cambra de bany i part de la cuina), mentre que la primera planta està servida per radiadors de calor a baixa temperatura.

Edifici multihabitatge

Spain

POMA arquitectura
2007 - 2009


La rehabilitació energètica integral d’aquest edifici va comportar un esforç important per millorar les condicions tèrmiques i energètiques en general, més exigents que les determinades pel Codi tècnic d’edificació (CTE). L’immoble, construït l’any 1890, té 4 plantes, 6 pisos, façanes entre mitgeres i una coberta en forma de terrat. El seu estat era gairebé ruïnós, patia danys estructurals per falta de manteniment. A més, no tenia aïllaments tèrmics, les finestres estaven molt malmeses, les instal•lacions eren obsoletes i les despeses de funcionament eren elevades.

La rehabilitació energètica consistí a millorar el valor de resistència tèrmica i l’aprofitament del sistema de generació de calor (sistema centralitzat i més bon rendiment de la caldera); assolir un alt rendiment energètic de la ventilació (rendiment del recuperador de calor 90%); millorar la qualitat de l’aire interior; obtenir almenys la certificació B per a emissions de CO2 < 9,6 kg/m2 i any.

Algunes de les tecnologies clau utilitzades van ser:
  • Aïllament tèrmic i eliminació dels ponts tèrmics.
  • Ventilació centralitzada (entrada i sortida de l’aire per coberta) amb equips de recuperació de l’aire renovat en cada habitatge.
  • Coberta ventilada.
  • Opció “free cooling” en temporades intermèdies sense passar pel recuperador de calor.
  • Caldera de condensació d’alta eficiència i monitorització del consum energètic amb comptadors individuals (aigua calenta i calefacció).

Els resultats assolits van evitar l’enderrocament de la construcció. Alhora, es va conservar la major part de l’estructura i es va preservar la imatge de l’edifici i la integració en un barri antic, i encara es van superar les normes actuals pel que fa a demanda tèrmica.

Instalació solar térmica Poliesportiu municipal

Spain

Ayuntamiento de Cardedeu
2005


Aquest projecte consistí en la instal•lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària per al poliesportiu, la superfície construïda del qual és de 1.920 m². Aquest complex esportiu té 14 vestidors, 88 dutxes en total, serveis sanitaris i un bar. La instal•lació solar cobreix, com a mínim, el 60% de la demanda tèrmica d’aigua calenta per a les dutxes, neteja, higiene, etc. Hi ha un camp solar únic a la coberta plana, i l’acumulació per a l’aigua calenta sanitària (ACS) se situa a la sala de màquines. L’energia auxiliar per a l’ACS es genera per mitjà d’una caldera de gas natural i l’acumulador de la instal•lació preexistent. Els acumuladors solars (2 x 4.000 l) es connecten en sèrie amb aquest acumulador.

El camp solar està constituït per 140 m² de captadors solars, ubicats a la coberta plana, perfectament orientats al sud.

CX MónNatura Pirineus

Spain

Obra Social de CatalunyaCaixa
2000 - 2002


Aquest edifici, projectat per l’arquitecte Francesc Rius amb la col•laboració de Trama TecnoAmbiental, pel que fa al disseny bioclimàtic, a les instal•lacions i a les infraestructures generals representa un exemple d’equipament destinat a activitats educatives relacionades amb el turisme sostenible en zones de muntanya.

El centre, de 3.000 m² de superfície edificada, ubicat a 1.500 m d’altitud, va ser dissenyat seguint criteris bioclimàtics i d’estalvi energètic, tant tèrmic com elèctric, i també amb la màxima integració en el paisatge.

És un edifici semisoterrat i amb coberta verda. La façana principal, orientada al sud, té una part important de superfície vidriada, amb proteccions solars i 200 m² de captadors solars tèrmics integrats al mateix mur cortina. També disposa d’una instal•lació fotovoltaica autònoma i una caldera de biomassa forestal. El projecte incloïa elements d’eficiència energètica, com ara sòl radiant, recuperador de calor de l’aire de renovació, il•luminació eficient, tubs de llum, regulació centralitzada, etc. A més, abastava la captació, transport, acumulació i potabilització d’aigua per al consum. Aquesta instal•lació també està preparada per connectar una microcentral hidroelèctrica de 50 kW. Així mateix, té depuració de les aigües i la gestió separadora dels residus. CX Món Natura Pirineus

Santuari de Núria i “Cabana dels Pastors”

Spain

FGC | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
1992 - 1996

Aquest edifici d’educació ambiental té una façana destinada a captar la radiació solar de manera directa (finestrals) i indirecta, mitjançant captadors solars.

L’esmentada façana disposa de 100 m² de captadors solars integrats a la mateixa estructura del mur cortina que constitueix el tancament vertical. Els captadors es modularen en 1 m², igual que les finestres de la planta primera. L’energia solar s’utilitza per a l’aigua calenta i com a suport a la calefacció per sòl radiant. A més de la rehabilitació estructural, tèrmica, energètica i de les instal•lacions, s’hi incorporà l’aprofitament solar mitjançant una ampliació en forma de galeria vidriada.

A la “Cabana dels Pastors” s’hi féu la remodelació i ampliació d’un antic allotjament de pastors per a ús de bar-restaurant. S’hi va incorporar la captació solar directa, la pantalla solar i l’aprofitament de la calor acumulada a través d’alta inèrcia tèrmica.

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2024 Trama TecnoAmbiental